Размислување и судбина тврд повез

зборот

Книга за размислување и судбина за тврд покрив (1080 стр.)