Фондацијата Word

ДЕМОКРАТИЈА Е САМОУПРАВНА

Харолд В. Персивал

Авторски права 1952 by Харолд В. Персивал

Авторски права 1980 by The Word Foundation, Inc.

Сите права се задржани, вклучително и правото да се репродуцира оваа книга или делови од истата во која било форма.

Прво печатење, 1952
Второто печатење, 1988
Трето печатење, 2012

ISBN: 978-0-911650-10-5