Фондацијата Word

РАЗМИСЛУВАЊЕ И ДЕСТИНАТ

Харолд В. Персивал

Авторски права 1946 by Харолд В. Персивал

Авторски права 1974 by The Word Foundation, Inc.

Сите права се задржани, вклучително и правото да се репродуцира оваа книга или делови од истата во која било форма.

Прво печатење, 1946
Второто печатење, 1950
Трето печатење, 1954
Четврто печатење, 1961
Петто печатење, 1966
Шесто печатење, 1971
Седмо печатење, 1974
Осмо печатење, 1978
Деветто печатење, 1981
Десетто печатење, 1987
Единаесетто печатење, 1995
Дванаесетто печатење, 2000
Тринаесетто печатење, 2006
Четиринаесетто печатење, 2010

ISBN: 978-0-911650-06-8