ЦРВО НА ДВЕWЕТЕ ИМЕЛЕСНИ ПОТИЦИ И ЧЕТВРИТЕ СВЕТИ

Сл. IA

Круг на дванаесетте безимени точки четирите сфери Огнена сфера Воздушна сфера Вода сфера Земјината сфера

на Поени треба да го симболизираат присуството. Со нивно присуство, сите делови на сеопфатен Една се чуваат внатре право врска според Вечниот ред на прогресија преку Царството на постојаност.

Сферите и, во симболи да ги следиме, световите и авионите и државите на важно, се, секој, поделен со хоризонтален дијаметар. Горната половина ја претставува неоткриената која е низ целиот круг, а долната половина ја симболизира манифестираната.