Фондацијата Word

РАЗМИСЛУВАЊЕ И ДЕСТИНАТ

Харолд В. Персивал

СИМБОЛИ, ИНЛУСТРИЦИИ И ПОГАРИ

Симболите IA, IB, IC, ID, IE ја означуваат КОСМОГОНИЈА наведена на овие страници

Да ги покажеме сферите, световите, авионите и државите на прашање на една страница од оваа книга би било невозможно. Затоа, секој ќе биде даден одделно.


ЦРВО НА ДВЕWЕТЕ ИМЕЛЕСНИ ПОТИЦИ И ЧЕТВРИТЕ СВЕТИ

Сл. IA

Круг на дванаесетте безимени точки и четирите сфери Огнена сфера Воздушна сфера Вода сфера Земјината сфера

на Поени треба да го симболизираат присуството. Со нивно присуство, сите делови на сеопфатен Една се чуваат внатре право врска според Вечниот ред на прогресија преку Царството на постојаност.

Сферите и, во симболи да ги следиме, световите и авионите и државите на важно, се, секој, поделен со хоризонтален дијаметар. Горната половина ја претставува неоткриената која е низ целиот круг, а долната половина ја симболизира манифестираната.