ФИЗИЧКИОТ ПЛАН НА ЧОВЕЧКИТЕ ФИЗИЧКИ СВЕТ и нејзините четири четвртина состојби

Сл. ИД

Физички авион на Човечки физички свет Зрачна состојба на материјата Воздушна состојба Течност состојба Цврста состојба Четирите трафостаници на цврста состојба

Во четирите подстаници на цврста состојба се starsвездите, сонцето, месечината и земјата (Сл. IE).

* * *

Сите овие состојби се невидливи за човечкото око, но некои од предметите во четирите подстаници на цврстата состојба можат да ги согледаат човекот.