Фондацијата Word

РАЗМИСЛУВАЊЕ И ДЕСТИНАТ

Харолд В. Персивал

СИМБОЛИ, ИНЛУСТРИЦИИ И ПОГАРИ

ПРЕ-ХЕМИСИЈА

Сл. II-F

a) Пиро или точка на пирогени b) Точка на пироген Аеро или аерогена точка c) Точка на пироген Аерогена точка Точка на грип или флуоген d) Точка на пироген Аерогена точка Точка на флуоген Пиро или точка на пирогени

Комбинирањето поени на единица за природа од четворицата елементи, како држави на важно во човечкиот физички свет.