ЧЕТВРТИТЕ ФИЗИЧКО ЧОВЕЧКО ТЕЛО

Сл. III

Оваа симбол го означува видливото цврсто цврсто тело од кое се протегаат испуштањата, што се состојат од невидливи честички кои зрачат од цврстите цврсти структури на дигестивниот, циркулаторниот, респираторниот и генераторскиот систем во организмот; тие се протегаат од неколку инчи на значително растојание и го сочинуваат физичкото атмосфера. За емисиите и зрачењето од циркулаторниот, респираторниот и генераторскиот систем, тука се зборува како течност, воздух и светли внатрешни тела или маси; овие, заедно со цврсто цврсто тело го сочинуваат четирикратното физичко тело на човекот.