Фондацијата Word

РАЗМИСЛУВАЊЕ И ДЕСТИНАТ

Харолд В. Персивал

СИМБОЛИ, ИНЛУСТРИЦИИ И ПОГАРИ

ТРИУНСКО САМО НА ЧОВЕКОТ и неговите три дела: познавач, мислител и правец
ТРИ АТМОСфери на ТРИУНА САМО и АТМОСферите на човекот

* * *

Оваа бројка, исто така, служи за да се означат Четирите света, преку кои се Триуни самоуправа и сторителот-во-тело.

Сл. ВБ

Светлосен свет Копачот Lifeивотниот свет Мислителот Форма светот Вршителот Човечкиот физички свет Ноетички Ментален Психички атмосфери на Triune Self Физичка атмосфера на човекот

на ноетички, психички и психички атмосфери на човекот, се оние делови од атмосфери на Триуни самоуправа кои достигнуваат во физичката атмосфера на човекот.

Физичкото атмосфера на човекот, е составено од испуштања од четирикратно физичко тело, кои се протегаат од неколку инчи до значително растојание, (Сл. III).