Фондацијата Word

МАСИЈА И НЕГОВИ СИМБОЛИ

Харолд В. Персивал

Авторски права 1952 by Харолд В. Персивал

Авторски права 1980 by The Word Foundation, Inc.

Сите права се задржани, вклучително и правото да се репродуцира оваа книга или делови од истата во која било форма.

Прво печатење, 1952
Второто печатење, 1966
Трето печатење, 1974
Четврто печатење, 1979
Петто печатење, 1983
Шесто печатење, 1988
Седмо печатење, 1991
Осмо печатење, 1995
Деветто печатење, 2001
Десетто печатење, 2003
Единаесетто печатење, 2014

ISBN: 978-0-911650-07-5