Фондацијата Word

ДЕМОКРАТИЈА Е САМОУПРАВНА

Харолд В. Персивал

ДЕЛ II

СОЗДАВАЊЕ НА РАЗМИСЛУВАЊЕТО И КРЕАЦИЈА СО МИСЛИ

Мислата не е само лесна и минлива фенси; мислата е работа, битие на моќ. Мислата е концепцијата на субјектот или предметот на природата и нејзината гестација и раѓање со размислување за чувството и желбата на Делото во човекот преку срцето и мозокот на човекот. Така мислата која е родена преку човечкиот мозок не може да се види, ниту пак може да стане очигледна освен преку мозокот и човечкото тело. Ниту еден чин или објект или настан на земјата не е мисла, туку секој чин и секој предмет и секој настан е екстериоризација на мислата која во некое време е зачнато и gestated и родени преку срцето и мозокот на човекот. Значи, сите згради, мебел, алатки, машини, мостови, влади и цивилизации стануваат постоечки како екстеризации на мислите кои се замислени во срцето и се раѓаат преку мозокот и изградени со рацете со размислување за чувството- желбата на Делата во човечките тела што ги населуваат.

Сите нешта во составот на цивилизацијата се одржуваат и продолжуваат се додека Донесувачите на човекот продолжуваат да ги одржуваат мислите од нивното размислување и да ги екстериоризираат со своите дела. Но, со текот на времето има нови генерации на тела, а Доверите кои постојат во овие тела може да имаат поинаков редослед на размислување. Тие можат да создадат други нарачки на мисли. Тогаш стариот поредок на размислување и мисла мора да биде прифатен од страна на Доверите кои постоеле во телата на новите генерации. Инаку, постоечките Дојери со своето размислување ќе создадат нови мисли. Новите и старите наредби на мисли можат да се борат. Послабиот од двата ќе биде доминиран и ќе им даде место на посилниот, што може да биде причина за продолжување или растурање на двата редот на мислите и на цивилизацијата. Така доаѓаат и одат на расите на луѓето и нивните цивилизации, создадени од страна на Доверите во човекот, кои не знаат дека се творци на човечките тела во кои тие повторно постојат и размислуваат, и дека со нивното размислување тие создаваат и уништуваат тела и нивните цивилизации.

Праведникот во секој човек имал минато во човечките тела незамисливо подолго од најстарите богови на митологиите. Дојде ќе дознае дека знаењето и моќта и величието на кое тој ги замислувал и ги припишувал боговите на митологиите, всушност доаѓаат од Мислителот и Знаецот на сопственото Триеново Себно, од кое тој како Довер е составен и само- прогонет дел.

Тоа ќе биде кога на оваа земја ќе се воспостави вистинска демократија како самоуправа.