Фондацијата Word

МАСИЈА И НЕГОВИ СИМБОЛИ

Харолд В. Персивал

Симболи и илустрации

Легенда за симболите
Плоштад Облонг
Лична карта Физичкиот авион и неговите четири состојби на материја
Т.е. Цврста состојба на материјата и нејзините четири подстази
VI-A, б; в; г. 'Рбетниот мозок и нервите и' рбетниот столб
VI-Б Обездувања на симпатичкиот нервен систем