Фондацијата Word

РАЗМИСЛУВАЊЕ И ДЕСТИНАТ

Харолд В. Персивал

СИМБОЛИ, ИНЛУСТРИЦИИ И ПОГАРИ

Небалансирани единици од природата на човечкиот физички свет

Сл. II-Б

Неизразен аспект Манифестиран дел Пасивно страна Активни страна Пасивно страна Активни страна

Активната страна на а единица е страна од која единица е обвинет додека е во човечко тело.