Фондацијата Word

РАЗМИСЛУВАЊЕ И ДЕСТИНАТ

Харолд В. Персивал

СИМБОЛИ, ИНЛУСТРИЦИИ И ПОГАРИ

ЕДИНИЦИТЕ на Природна страна на сферите, световите и авионите

Сл. II-D

на единици конвергирајќи се во цврста состојба на физичката рамнина на човечкиот физички свет, советувана од гледна точка на птичји очи

Сл. II-E

на единици конвергирајќи се во видливиот, физички универзум, како што е прикажано од четирикратно физичко човечко тело