Фондацијата Word

РАЗМИСЛУВАЊЕ И ДЕСТИНАТ

Харолд В. Персивал

СИМБОЛИ, ИНЛУСТРИЦИИ И ПОГАРИ

СКЕЛЕТОН НА ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ШТО СЕ СТРИНУВА

Како што е наведено во текстот, градната коска е вестицијалните остатоци од предната или природната колона на некогаш совршеното тело, „дел“ на „падот“ на сторителот.

Слика VI-Е

Во врска со ова, вреди да се цитирам од „Учебникот за анатомија“ на Канингам, „4th“ издание, страница 767:

Морфологијата на симпатичкиот нервен систем:

„Филогенетската поврзаност на симпатичките и церебро-спиналните елементи во системот, невозможно е да се утврди. Може да биде дека симпатичкиот систем е претставник на античка архитектура независна од церебро-спиналниот нервен систем, чии материјали се користат за посовремен нервен систем; или може да биде дека корелацијата на 'рбетниот нерв и симпатичкото се и последиците од формирањето на нови органи и структури во областа на спланичкото население. Испитувано во секое светло, тој има карактеристики кои ефективно го разликуваат од церебро-'рбетниот систем, иако стана неразделно обединет со него и е подложен на тоа “.