Фондацијата Word

ЧОВЕЧ И ЖЕНА И ДЕТЕ

Харолд В. Персивал

Авторски права 1951 by Харолд В. Персивал

Авторски права 1979 by The Word Foundation, Inc.

Сите права се задржани, вклучително и правото да се репродуцира оваа книга или делови од истата во која било форма.

Прво печатење, 1951
Второто печатење, 1979
Трето печатење, 1992
Четврто печатење, 2009

ISBN: 978-0-911650-08-2